Regulamin
Regulamin kolonii

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W. EKO-SYSTEM

I. Zasady ogólne

 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej „Biurem”, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej „Imprezą”, w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.
 2. Niniejsze „Warunki uczestnictwa w Imprezach turystycznych P.W. EKO-SYSTEM” (zwane dalej: „Regulaminem”) określają prawa i obowiązki uczestnika Imprezy, zwanego dalej „Uczestnikiem”, oraz Biura i stanowią, wraz z programem Imprezy, integralne składniki „Umowy o udział w Imprezie turystycznej" organizowanej przez „Biuro”, zwanej dalej „Umową”.
 3. Biuro EKO-SYSTEM posiada zezwolenie nr 292 wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m.in. organizowania turystyki oraz jest wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Łódzkiego.

II. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Imprezy jest osoba, która dokonała rejestracji na portalu www.zamow.wypasionekolonie.pl/register oraz dokonała pełnej płatności za Imprezę za pomocą platformy płatniczej online na www.zamow.wypasionekolonie.pl oraz pozostałe osoby objęte zgłoszeniem do udziału w Imprezie grupowej, które dokonały płatności w sposób opisany powyżej niniejszego ustępu.
 2. Uczestnikami Imprezy mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie. Udział osób niepełnoletnich w Imprezie wymaga pisemnej zgody ich opiekunów prawnych. W takim wypadku czynności określone w ust. 3 oraz inne czynności związanych z zawarciem Umowy dokonuje wyłącznie opiekun prawny Uczestnika.
 3. Uczestnik Imprezy obowiązany jest bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do poleceń opiekuna grupy oraz kierownika Imprezy.
 4. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest:
  1. zabrać ze sobą – ważny dokument tożsamości, tj. paszport, a w przypadku osób objętych obowiązkiem nauczania - również legitymację szkolną
  2. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez opiekuna lub lekarza
  3. punktualnie stawiać się na zajęciach programowych i aktywnie w nich uczestniczyć
  4. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie Imprezy
  5. odnosić się z szacunkiem do innych Uczestników Imprezy, opiekunów oraz osób postronnych
  6. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli i ruchu drogowego
  7. informować opiekuna lub Biuro o każdej chorobie lub złym samopoczuciu
  8. nie oddalać się z terenu Imprezy bez wiedzy opiekuna grupy
 5. Uczestników niepełnoletnich obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu oraz palenia tytoniu. Każdego z Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania innych środków odurzających.


III. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy polega na: zapoznaniu się przez Uczestnika z warunkami uczestnictwa i ich akceptacji, rejestracji na portalu www.zamow.wypasionekolonie.pl/register, dodaniu uczestnika wyjazdu, akceptacji regulaminu oraz dokonaniu zapłaty zaliczki bądź całości kwoty online za Imprezę korzystając z platformy płatniczej www.zamow.wypasionekolonie.pl zgodnie z cenami na niej obowiązującymi. Wpłat za kolonie dokonywać należy WYŁĄCZNIE poprzez platformę www.zamow.wypasionekolonie.pl. Wpłaty dokonywane w inny sposób nie będą księgowane.
 2. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne do uczestnictwa w Imprezie dokumenty w podanym przez Biuro terminie. Niedotrzymanie terminów składania dokumentów upoważnia Biuro do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Imprezy z konsekwencjami wymienionymi w punkcie VII/2.
 3. Uczestnik w trakcie Imprezy może być fotografowany i filmowany. Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika poprzez zamieszczanie na stronach internetowych www.wypasionekolonie.plwww.facebook.pl/wypasionekolonie oraz na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych firmy Eko-System np. w folderach promocyjnych lub reklamowych.
 4. W trakcie trwania Imprezy - ze względów bezpieczeństwa - Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń opiekuna grupy w zakresie możliwości korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Gdy w trakcie Imprezy stan zdrowia Uczestnika będzie wymagał leczenia - zakupu leków, Biuro podejmie się tego dopiero po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od prawnego opiekuna Uczestnika Imprezy. Dyspozycję należy kierować na którykolwiek adres e-mail lub nr telefonu dostępny na stronie www.wypasionekolonie.pl. Prawny opiekun Uczestnika Imprezy zobowiązuje się, że w dniu powrotu wszelkie wydatki poniesione przez Biuro zostaną zwrócone (na podstawie przedstawionych paragonów lub faktur).


IV. Warunki płatności

 1. Podpisując Umowę, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę, według harmonogramu określonego w Umowie. Niedotrzymanie terminów dokonywania wpłat upoważnia Biuro do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Imprezy z konsekwencjami wymienionymi w punkcie VII/2.


V. Ubezpieczenia

 1. Cena Imprez krajowych z dojazdem zorganizowanym obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od rodzaju Imprezy i jest określona w Umowie. Warunkiem ubezpieczenia Uczestnika jest dostarczenie listy z danymi Uczestników wymaganymi przez Ubezpieczyciela, określonymi w Umowie.
 2. Cena Imprez edukacyjnych z jednodniowym wyjazdem zagranicznym obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia szpitalnego, ubezpieczenie kosztów leczenia ambulatoryjnego (KL), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenie bagażu podróżnego. Wysokość sumy ubezpieczenia jest określona w Umowie. Warunkiem ubezpieczenia jest dostarczenie przed rozpoczęciem Imprezy listy z danymi Uczestników wymaganymi przez Ubezpieczyciela, określonymi w Umowie.
 3. Niezależnie od ubezpieczeń zawartych w cenie, Uczestnik może samodzielnie lub za pośrednictwem Biura wykupić dodatkowe polisy ubezpieczeniowe. Biuro zaleca Uczestnikom wykup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z przyczyn losowych.
 4. Cena Imprez z dojazdem własnym nie obejmuje ubezpieczenia. Uczestnik powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 5. Zawierając Umowę Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie.


VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje organów administracji państwowej oraz placówek konsularnych, a w szczególności za odmowę wydania paszportu lub wizy albo zakazu przekroczenia granicy lub poruszania się po określonym obszarze.
 2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie siły wyższej, których uniknięcie nie leży w mocy Biura ani jego kontrahentów.
 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub utracone podczas trwania Imprezy w wyniku działania lub zaniechania Uczestnika, osób trzecich lub siły wyższej.
 4. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z przyczyn niezależnych od Biura i niezawinionych przez Biuro. Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Biuro do przedstawienia Uczestnikowi oferty zastępczej lub zwrotu całej dokonanej zapłaty.
 5. Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy z przyczyn niezależnych od Biura i niezawinionych przez Biuro. Niemożność realizacji uzgodnionych punktów programu Imprezy zobowiązuje Biuro do przedstawienia Uczestnikowi oferty zastępczej, zwrotu równowartości niezrealizowanych świadczeń lub całej dokonanej zapłaty w przypadku rezygnacji z Imprezy przez Uczestnika.
 6. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Imprezy, z powodu nieprzewidywalnych w momencie ustalania ceny zmian kursu walut, kosztów transportu, ceł, podatków, opłat urzędowych i lotniskowych, mających wpływ na cenę Imprezy. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z Imprezy i zwrot dokonanej zapłaty. Zmiana ceny Imprezy nie może nastąpić później niż 25 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Imprezy.
 7. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji opisanych w punktach VI/4, 5 i 6, Biuro ma obowiązek powiadomić Uczestnika o wszelkich zmianach w formie pisemnej. Uczestnik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24h, poinformować pisemnie o akceptacji nowych warunków lub o rezygnacji z Imprezy. Brak takiej informacji traktowany będzie jako akceptacja nowych warunków.
 8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w krajach pobytu oraz regulaminów i przepisów obowiązujących w zwiedzanych obiektach, miejscach zakwaterowania i środkach transportu. W szczególności Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zarządzeń pilotów i przewodników.
 9. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika przysługujących mu w czasie trwania Imprezy świadczeń z przyczyn leżących po stronie Biura, Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości powyższych świadczeń pomniejszony o sumę równą kosztom poniesionym przez Biuro w celu zapewnienia tychże świadczeń.
 10. Uczestnik odpowiada materialnie i finansowo za wszelkie zniszczenia dóbr i mienia powstałe z jego własnej winy. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.


VII. Warunki rezygnacji

 1. Rezygnacja Uczestnika z Imprezy wymaga pisemnego oświadczenia. Za datę złożenia rezygnacji uznaje się datę doręczenia pisemnego oświadczenia przedstawicielowi Biura.
 2. W przypadku rezygnacji z Imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, zostanie on obciążony sumą równą kosztom poniesionym przez Biuro w celu wywiązania się z Umowy z Uczestnikiem Imprezy.


VIII. Reklamacje

 1. Jeżeli z winy Biura lub jego kontrahenta nie zostaną zrealizowane określone Umową świadczenia lub jakość tych świadczeń odbiegać będzie od jakości wynikającej z treści zawartej Umowy, Biuro przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do dokonania zwrotu sumy adekwatnej do poniesionych szkód przez Uczestnika do wysokości określonej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Wszelkie reklamacje winny być wniesione niezwłocznie w pierwszej kolejności u pilota wycieczki w trakcie trwania Imprezy, a następnie w Biurze, w terminie ustawowym od daty zakończenia Imprezy.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia w Biurze.
 4. Biuro EKO-SYSTEM posiada ubezpieczeniową gwarancje turystyczną wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nr 02.111.392 ważną od 1.04.2015r. do dnia 31.03.2016 r. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego.


IX. Dane osobowe Uczestników

 1. Biuro przetwarza oraz zabezpiecza dane osobowe Uczestników Imprezy wyłącznie dla celów związanych z organizacją Imprezy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Warunkiem Uczestnictwa w Imprezie jest przekazanie do Biura danych osobowych, adresów zamieszkania oraz numerów telefonów Uczestników oraz opiekunów prawnych Uczestników.
 3. Zawarcie Umowy o udział w Imprezie turystycznej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników oraz opiekunów prawnych Uczestników w zakresie o którym mowa w pkt. 1.
 4. Biuro zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz Umowie. W tym celu Biuro może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym: okazania dokumentu tożsamości, podania adresu zamieszkania lub zameldowania, a także numeru telefonu kontaktowego.


X. Postanowienia końcowe

 1. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Biuro na stronie Internetowej Biura pod adresem: www.wypasionekolonie.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 2. Zmiany postanowień Umowy zawartej z Uczestnikiem mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, wraz z późniejszymi zmianami.
 4. Wszelkie spory, mogące powstać w związku z realizacją Imprezy , nie dające się załatwić polubownie na drodze negocjacji między Biurem a Uczestnikami będą rozstrzygane przez sądy powszechne na zasadach ogólnych, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i kodeksem cywilnym.
Wypasionekolonie.pl
92-703 Łódź, ul. Brzezińska 272 , tel. +48 42 648 41 42, fax +48 42 648 42 82
biuro@wypasionekolonie.pl mobile +48 501 262 506